SKIPET lokalforeninger

SKIPET lokalforeninger

Årsrapporter fra lokalforeningene: Nordvest Skipshistorisk Selskap NSS Hordaland Norsk Skisfatshistorisk Selskap Nordmøre
SKIPET lokalforeninger

Årsberetning 2017
Nordvest Skipsfartshistorisk Selskap Ålesund

 1. Innledning
  Foreninga har til formål å fremme interesse for og forståelse for norsk skipsfarts betydning ifortid og nåtid. Foreninga ønsker å støtte sjøfartsmuseene i deres arbeid og å samarbeide medlag i inn- og utland med samme form. Foreningen har også en dugnadsgjeng ved Vegsund Maritime Museum kor motorer og gammel skipsutstyr blir satt i stand og stilt ut i Lehmanshuset ved Vegsund Slip

 2. Medlemmer
  Foreningen sende ut giro for innbetaling av kontingent til 143 medlemmer i 2017, av disse var det 78 som betalte mot 79 i 2016. Styret er innforstått med at vi fortsatt må gjøre enkontinuerlig innsats for å få alle til å betale inn kontingent eller stryke de som over flere år ikke har betalt i henhold til foreningas statutt nr. 7. "Medlemmer som ikke har betalt kontingentinnen 1. juli kan strykes"

 3. Årsmøtet 2017
  Årsmøtet 2017 ble avholdt 15. mars 2017 i foreningens egne lokaler i Nedre Strandgate 1, Ålesund kor 11 medlemmer møtte

 4. Styret
  Etter valget på Årsmøtet 2017 har styret følgende sammensetning:

  • Oddgeir Refvik, Leder
  Per Farstad, Nestleder
  • M
  agnus Thuen, Sekretær
  Sigbjørn Røren, Kasserer
  Bendik Alnes, Styremedlem
  • Arne W
  aage, Styremedlem
  Terje Skogeng, Styremedlem • Jan Arild Hagen, Varamedlem • Ola Tynes, Varamedlem

 5. Valgkomiteen
  På Årsmøtet 2017 blei følgende valgkomité valgt:

  • Arne Waage
  • N
  ils Kristian Drønnen

 6. Revisor og Regnskapsfører
  Magnus Thuen er foreningas revisor. Årsregnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Regnskapet er ført avSigbjørn Røren

7. Styremøter
Styret har hatt styremøte en gang i 2017, dette ble holdt ved Vegsund Slipp i forbindelse med dugnad ved Vegsund Maritime Museum

8. Arrangementskomité og Bedriftsbesøk
På Årsmøtet 2017 blei følgende arrangementskomité valgt:

Per Farstad
• N
ils Kristian Drønnen • Ludolf Tranvåg
Einar Kvalvåg
Sigbjørn Røren
• M
agne Hungnes, Vara

Foreningens bedriftsbesøk er selve hovedstammen for det vi driv med. Vi har fortsatt veldigmange bedrifter å besøke på Sunnmøre og Romsdal, så det er mye spennende å sjå fram til iårene som kommer. Referat fra samtlige besøk i 2017 med bilder, er sendt til de medlemmene vi har email adresse på, samt også limt inn i møteboka

Våren 2017 gjennomførte vi følgende bedriftsbesøk:

• Møretrygd
• Møre
Trafo
• Ve
gsund Slipp
Fiskerstrand Verft med Våravslutning

22.02.2017 13 medlemmer 26.04.2017 15 medlemmer 10.05.2017 13 medlemmer 07.06.2017 17 medlemmer

sten 2017 gjennomførte vi følgende bedriftsbesøk:

• Dalsfjord Fyrmuseum • Jets Vacuum
Strand Rederiet
Kystverket

20.09.2017 13 medlemmer 11.10.2017 9 medlemmer 15.11.2017 20 medlemmer 06.12.2017 11 medlemmer

9. Vegsund Maritime Museum
Dugnadsgjengen har møtt til sammen 14 ganger våren og sten 2017.

Nils Kristian Drønnen vil informerer mer under eget punkt i årsmøtet

10. Arbeidsgruppe Arkiv
Etter Årsmøtet 2017 har Arbeidsgruppe Arkiv følgende sammensetning:

Terje Skogeng, leder • Magne Hungnes
Bjørn Owe Hjelle
• Øyv
ind Remme

Terje Skogeng vil informerer mer under eget punkt i årsmøtet

11. Gjennomførte vedtak
Det er i året planlagt og iverksatt følgende:

• Årsmøte 15. mars 2017
Bedriftsbesøk Våren 2017 • Bedriftsbesøk sten 2017

12. Medlemmer som har avgått med døden
I løpet av 2017 har vi dessverre mista nokre av våre medlemmer som har avtt med døden, disse hedres med 1 min stillhet

Oddgeir Refvik, formann

Per Farstad, nestformann

 

 

FORENINGEN SKIPET, HORDALAND AVDELING

ÅRSMELDING 2017

Aktiviteten i året har vært som tidligere år.

Følgende møter har vært avholdt:

12/1:

9/2: Besøk hos Scala Modellklubb

9/3: Årsmøte

6/4: Besøk på Nordsjømuseet i Telavåg

5/9: Tur til Trafikksentralen på Fedje.

14/9: Sjøkrigen i april 1917 v/Arne Tandberg

12/10: Den travle havnen v/Dag Bakka

9/11: Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap v/Per Albert Lund

8/12: Julebord ombord i RICHARD WITH

Møtene har blitt holdt i vårt lokale i Sandviksboder 16, med start kl. 1900.

Vi har også åpent hus i klubblokalet i Sandviksboder 16 hver tirsdag formidag fra kl. 1000 til ca. 1300.

Ellers har vi deltatt på samlinger på Kystkultursenteret sammen med de andre leietagerne.

Etter årsmøtet 9/3 har styret bestått av:

Olav Rivelsrud, formann

Arne Tandberg, sekretær

Jan Erik Køhne, kasserer

Per Albert Lund, Styremedlem

Bjørn Sverre Nord, varamedlem.

Revisor er Erik Gjertsen.

Vararevisor: Bjart Rebnord

Valgkomite: Arne Nordal og Erik Torsvik

For styret:

Bergen 27.01.2018

Olav Rivelsrud          Arne Tandberg

formann                  sekretær

REFERAT

Fra Årsmøtet, Foreningen Skipet, Hordaland Avd.

Årsmøtet ble holdt i foreningens lokale i Kystkultursenteret, Sandviken 8/3-2018.

Møtet ble satt kl. 1900 av formannen, Olav Rivelsrud. 8 medlemmer var tilstede.

Sak 1: Valg av møteleder:

Per Albert Lund ble enstemmig valgt og overtok møteledelsen.

Sak 2: Valg av referent:

Arne Ingar Tandberg ble enstemmig valgt.

Sak 3: Valg av protokollunderskrivere:

Bjørn Nord og Erik Torsvik ble enstemmig valgt.

Sak 4: Årsmelding 2017:

Styrets årsmelding ble lagt frem og vedtatt med endel korrigeringer.

Sak 5: Regnskap 2017:

Kasserer Jan Erik Køhne la frem regnskapet, som ble godkjent.

Sak 6: Innkomne forslag:

Det var ingen innkomne forslag

Sak 7: Valg:

Følgende ble valgt for ett år:

Formann: Olav Rivelsrud

Sekretær: Arne Ingar Tandberg

Kasserer: Jan Erik Køhne

Styremedlem: Per Albert Lund

Varamedlem: Bjørn Sverre Nord

Revisor: Erik Gjertsen

Vararevisor: Bjart Rebnord

Valgkomite: Arne Nordal og Erik Torsvik

Samtlige valg var enstemmige.

Årsmøtet ble hevet kl. 1929.

Bergen, 08.03.2018

Arne Ingar Tandberg, referent

Bjørn Nord         Erik Torsvik

 

 

NORSK SKIPSFARTSHISTORISK SELSKAP NORDMØRE

Årsberetning 2017

NØKKELOPPLYSNINGER

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre hadde pr. 31.desember 2017 til sammen 176 medlemmer pluss 11 ektefeller/samboere som har betalt lokal kontingent for 2017.

Pr. 31. desember 2016 var det 169 medlemmer pluss 10 ektefeller/samboere som hadde betalt lokal kontingent.

Vararepresentantene har vært innkalt til alle årets styremøter.

 

Regnskapet gjelder for perioden 1. januar til 31. desember 2017.

TILLITSVALGTE

Tillitsvalgte ihh. til valg på årsmøtet 20. april 2017:

 

Styret:

Formann:                             Jørgen Strand, valgt i 2017 for to år

Nestformann:          Per Nesje, valgt i 2017 for to år

Sekretær:                 Kåre Bjarne Fure, valgt i 2016 for to år

Kasserer:                 Asbjørn Ersvik, valgt i 2016 for to år

Styremedlem:          Ole Sager, valgt i 2017 for to år

 

Vararepresentant:  John Kleivset, valgt i 2017 for ett år

Vararepresentant:  Edvin Orholm, valgt i 2017 for ett år

Vararepresentant:  Gjøran Storsæther, valgt i 2017 for ett år

 

Møtekomite:            Arnfinn Herkedal

Håkon Arnold Pettersen

Ivar Nedal

Harald Klausen

 

Revisor:                    Magne Grav

Vararevisor:             Gudmund Joar Bratrud

 

Valgkomite:              Arnfinn Herkedal (leder)

Asbjørn Hansen

Håkon Arnold Pettersen

Hans Jarle Larsen, vararepresentant

 

Utvalg for ”Historisk arkiv Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre”:

Hans Jarle Larsen

Jørgen Strand

Per Nesje

Magne Johan Grav

Håkon Bloch

Kjell Herkedal

Arvid Hagen

Asbjørn Ersvik

Stein Sættem

Anton Brattøy

Arnfinn Herkedal

Ole Sager

Asbjørn Hansen

Paul Bakkmyr

Edvin Orholm

 

Oppnevnt av styret:

Prosjektgruppe for Temahefte 2018:

Jørgen Strand

Ole Sager

 

I Foreningen Skipet, Norsk Skipsfartshistorisk Selskap (hovedforeningen) er vår forening representert ved at Per Nesje er formann og Jørgen Strand er medlem av valgkomiteen.

FORENINGENS ØKONOMI

Det avgjørende økonomiske fundamentet for foreningens økonomi er knyttet til det årlige Temahefte som foreningen årvisst har utgitt siden 2004.

For økonomiske detaljer vises det til årsregnskapet.

MØTER / ARRANGEMENTER

 

12. januar

Jørgen Strand

Redere og seilskip i Kristiansund tidlig på 1800-tallet

 

26. januar

Erling Winje

De norske utenriksstasjonene i Arktis; Jan Mayen, Bjørnøya og Hopen

 

9. februar

Gunnvald og Bernt Bøe

Med sandskuter til byens vel

 

23. februar

Tor Larsen

Forliset til fjordadamperen ”Møre” i 1907

 

9. mars

Bertil Isaksen

Kristiansund Radio

 

30. mars

Svein Bertil Sæther

Kaperfart og fangenskap, om kaptein Kaald og mannskapet hans

 

20. april

Årsmøte

 

27. april

Per Arnt Harnes

Jageren Sleipner i aprildagene 1940

 

11. mai

Einar Oterholm

Kleivsetsjyn og Plassasjyn - båtbyggeria i Kleivsetgrenda

 

8. juni

Rekeaften for medlemmer med ledsagere.

 

17. juni (lørdag) – en del av Havnedagen 2017

Jørgen Strand

Med klippfisk under lukene. Et bildeforedrag med seil-, damp- og motorskip som gikk med klippfisk fra Kristiansund til markedene i Europa, Sør-Amerika og Vestindia

 

22. juli (lørdag) – en del av Forbundet Kysten sitt Landsstevne 2017

(Åpent lokale mellom kl. 10,00 – 14,00)

Jørgen Strand

Lastet med klippfisk. Fra den gangen skip etter skip gikk ut fra havna i Kristiansund med kurs for Spania, Sør-Amerika og Karibia

 

Jarle Sanden

Sei – havets grå eminense

 

31. august

Ekskursjon for medlemmer med ledsagere

Tur til Hitra med blant annet omvisning på Jedinorogutstillingen samt guidet tur til middelalderkirken på Hitra.

 

12. september (tirsdag i lokalene til Surnadal Sparebank i Kristiansund)- i anledning Surnadal Sparebank sitt 175-årsjubileum.

Odd W. Williamsen og Jørgen Strand

Ragnvald Bjørlos glasskunst i Surnadal Sparebank

 

14. september

Ole Jørgen Wirum

Spansketida sett med spanjolenes øyne


28. september

Nils Aukan
Et krigsforlis på Hustadvika

 

12. oktober
Jørgen Strand:

Piratradiostasjoner i internasjonalt farvann

 

26. oktober

Bjørn Pedersen

Libertyskipet fra den annen verdenskrig

 

9. november
Mikal Arild Eines

Nyvinninger innen oppdrettsnæringen

 

30. november

Odd Williamsen

Fra Årbok for Nordmøre Museum

 

8. desember (fredag)

Julemøte for medlemmer med ledsagere

 

Foredragene / kåseriene under møtene vært tatt opp på film.

TEMAHEFTE 2018

Som tema for årets temahefte ble valgt «Backers Rederi A/S».

Jørgen Strand og Ole Sager har vært prosjektgruppa.

.

Temaheftet 2018 hadde et opplag på 2.500 eksemplarer og har som vanlig vært lagt ut for salg hos en rekke forretninger og kiosker i byen og på distriktet. Ut over dette en betydelig salgsstand på Futurasenteret og på Amfi Storkaia Brygge fredager og lørdager fra midten av november og framover mot jul.

Annonsesalggruppa har vært som de tidligere år: Ole Sager, Jørgen Strand, John Kleivset, Kjell Laugtug og Eyvind Nisja.

I sidetall var temaheftet 2018 som foregående års produksjon, men da i sort/hvitt utførelse.

.

MEDLEMSLOKALET

Lokalet har fungert som ønsket gjennom året.

Småsupen Ølklubb leier lokalene våre første torsdag i måneden.

Det er stor vilje blant flere av medlemmene til å holde lokalet ”pent og pyntlig”.

I 2017 er det kjøpt solskjermingsgardiner knyttet til vinduene mot Vågeveien.

NETTSTED

Helt på tampen av året ble vårt nye nettsted åpnet. Ramvik AS er også denne gang leverandøren.

HISTORISK ARKIV NORSK SKIPSFARTSHISTORISK SELSKAP NORDMØRE

Bibliotekdelen av ”Historisk arkiv” har også i 2017 hatt en god vekst.

Det har vært tilvekst via gaver fra medlemmer og andre.

Den sentrale beliggenheten til medlemslokalene våre og den store aktiviteten har medført tilgang av bilder, malerier og gjenstander. Disse kommer så vel fra medlemmer som fra ikke-medlemmer.

Nordmøre Museum har bidratt til å stille bilder til disposisjon for å komplettere det digitale materialet.

 

Foreningen har som mål at det historiske arkivet skal utvides kontinuerlig. I så måte tar vi fortsatt villig imot gaver i form av lokalhistorisk og maritim litteratur - bøker, hefter og magasiner.

OMDØMME

Trass sin fortsatt unge alder, har vår forening allerede skaffet seg et svært positivt omdømme, ikke bare i Kristiansund og på Nordmøre, men også i andre deler av landet.

Vår temakalender mottas med stor interesse hvert år. Vi har kjøpere både i inn- og utland. Samtidig trekker vårt omfattende møteprogram, to ganger hver måned i vår- og høstsesjonen, et stort publikum.

Den stadig voksende aktiviteten har gitt foreningen vår et meget godt omdømme.

Positivitet, åpenhet og velvillighet vises oss også fra museer, enten disse er lokale som Nordmøre Museum eller de er regionale og nasjonale.

Styret velger å tro at dette langt på vei skyldes det gode omdømmet som vår forening har maktet å etablere.

MEDIA

Gjennom året har det vært grei omtale av foreningens aktiviteter i Tidens Krav samt som vanlig på nettstedet Brunsvika-Nytt (www.brunsvika.net) og på egne nettsider www.skipshistorisk.no.

”Morforeningen” sin egen facebookside (Skipet, Norsk Skipsfartshistorisk Selskap) har vært benyttet både til for- og etteromtale av aktivitetene våre.

MØTER / ARRANGEMENTER I 2018

På tampen av 2017 har det vært kontakt med foredragsholdere og i lys av dette er møteprogram for 1. halvår 2018 ferdigstillet, delvis også for 2. halvår 2018.

DEN DAGLIGE DRIFT

Den administrative drift av foreningen har i utgangspunktet vært ivaretatt av formannen.

Per Nesje og Jørgen Strand har driftet nettsiden.

Per Nesje har likeledes hatt ansvar for nødvendige innkjøp knyttet til den administrative driften, mens Arnfinn Herkedal og Håkon Arnold Pettersen har hatt ansvaret for innkjøp knyttet til møteaktiviteten.

Salg av møteannonser (”møtets sponsor”) har vært ivaretatt av Åge Pedersen og Jørgen Strand.

Kameramann for møtene våre har i utgangspunktet vært Per Nesje med Hans Jarle Larsen som stedfortreder.

Loddsalg har vært ivaretatt av Åge Pedersen.

TAKK TIL

Styret retter en hjertelig takk til de av våre medlemmer som har deltatt i gruppen for Temaheftet og bidratt med annonsesalg. I anledning annonsesalg i Temaheftet nevner vi Ole Sager spesielt.

Takk også til medlemmer som har bidratt med salg av Temaheftet 2018 utenom salgsstand, vi nevner spesielt Åge Pedersen..

Imidlertid: Den store innsatsen i 2017 var den kollektive innsatsen ved å stille på stand på de to kjøpesentrene i byen for salg av temaheftet vårt. Svært mange var engasjert ved en eller flere økter. Vi nevner spesielt Edvin Orholm og Asbjørn Ersvik som begge la igjen svært mye fritid på Futurasenteret under denne salgsaktiviteten.

Stor takk til alle som deltok.

Møtekomiteen skal aldri glemmes. De kommer først til lokalet på møtedagene, og er de som stenger døra ved kveldens slutt.

Edvin Orholm har også i 2017 vært den vi har tydd til når lokalet skulle pyntes ekstra.

Kåsører og foredragsholdere som har stilt opp på våre arrangementer fortjener stor ære.

Våre sponsorer skal vi heller ikke glemme. Om lag 90 av dem i tallet bidrar på forskjellige måter til beste for foreningen.

 

Takk til medlemmer og andre for et stort antall bøker, malerier, bilder, dokumenter etc. som er gitt til vårt ”historisk arkiv”.

 

Utenom dette nevner vi gjerne at vi får mye bistand og hjelp fra folk utenfor lokalforeningen vår: Roar Leite ved Nordmøre Museum skal nevnes spesielt.

 

Kristiansund N., 31. desember 2017 /  9. april 2018

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre

Jørgen Strand (sign.)         Per Nesje (sign.)                 Kåre Bjarne Fure (sign.)

formann                              nestformann                                  sekretær

Asbjørn Ersvik (sign.)                               Ole Sager (sign.)

kasserer                                                              styremedlem